ยาคุมกำเนิด

รู้หรือไม่ “ยาคุมกำเนิด” ช่วยลดโอกาสโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

จากการศึกษาจากประเทศสวีเดนแสดงให้เห็นถึงผลดีอีกประการหนึ่งของยาเม็ดคุมกําเนิด นั่นคือ การลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) ถึง 13% ทั้งในกลุ่มที่เคยใช้และกําลังใช้อยู่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดเลย (never users) นอกจากนี้การใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดเป็นระยะเวลามากกว่า 7 ปียังมีส่วนเกี่ยวข้องใน การช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้ถึง 19% เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ ไม่ใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดเลย การศึกษาดังกล่าวเก็บข้อมูลจากผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จํานวน 6,892 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 2,641 คน และผู้ที่ไม่ได้ป่วยด้วย โรคดังกล่าว 4,251 คน

อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลการศึกษาให้แน่ชัด และสํารวจ กลไกทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษานี อนึ่งผู้หญิงทุกคนใช่ว่าจะใช้ยาเม็ด คมกําเนิดได้ ผู้ที่ห้ามใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด ได้แก่ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะลิ่มเลือดอดตัน ผู้ที่มีการทํางานของตับบกพร่อง ผู้ที่สูบบุหรีและมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีประวัติการ เป็นมะเร็งเต้านม เป็นต้น ดังนั้นก่อนใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด จึงจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนทุกครั้ง

อ้างอิง Healthtoday

«
»