ความใส่ใจการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์ส่งผลต่อเด็ก

ดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์

ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าอย่างมาก ส่งผลให้ มนุษย์มีอายุที่ยาวขึ้น มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ สําหรับ การวินิจฉัยหรือรักษาโรคมากขึ้น จนทําให้บางครั้ง มนุษย์ขาดความตระหนักไปว่า

“เราควรที่จะเรียนรู้ วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ มากกว่าการ แสวงหาเทคโนโลยีต่างๆ ในการรักษาโรค”

หนึ่งในแนวคิดการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้น คือ การดูแลสุขภาพตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ให้มารดาเป็นหญิงตั้งครรภ์คุณภาพ ย่อมส่งผลให้เด็กที่เกิดมามี สุขภาพที่ดี มีภูมิคุ้มกันโรคอย่างสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน. การดูแลให้เป็นหญิงตั้งครรภ์คุณภาพ นั้น ต้องมีกระบวนการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ตลอดระยะการตั้งครรภ์ ได้แก่ ระยะ ก่อนการตั้งครรภ์ ระยะก่อนคลอด ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ซึ่งความรู้ด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยานั้นได้มีการพัฒนามากด้วยเช่นกัน

สอดคล้องกับเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นเทศกาลวันแม่แห่งชาติในวารสาร “คลินิก” ฉบับ นี้จึงมีตัวอย่างบทความการดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้มีคุณภาพในระยะต่าง ๆ พอสังเขป กล่าวคือ การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก, การตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม, โภชนาการ หญิงตั้งครรภ์, การใช้พาราเซตามอลในหญิงตั้งครรภ์, สารกระตุ้นน้ํานม, การดูแลหญิงหลัง คลอดด้วยการแพทย์แผนไทย เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านเกิดความตระหนักในการดูแล หญิงตั้งครรภ์ให้มีคุณภาพ เพื่อจะได้ส่งผลดีต่อเด็กที่เกิดมา ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ปราศจากโรคต่าง ๆ