ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง เสี่ยงเป็นมะเร็ง

แอลกอฮอล์ก่อมะเร็ง

จากการทดลองในหนูพบว่าแอลกอฮอล์ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ในทางลบต่อเสต็มเซลล์ที่สร้างเลือดใหม่ นักสังเกตการณ์ทางสุขภาพ ได้เตือนมานานแล้วว่าการดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนทําให้เกิดมะเร็งของ ช่องปาก คอหอย กล่องเสียง หลอดอาหาร เต้านม ตับ และลําไส้ แต่ สิ่งที่ยังไม่เข้าใจแจ่มชัดคือ มันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร

ในรายงานการศึกษาใหม่ในวารสาร Nature ได้ทดลองให้หนูกิน แอลกอฮอล์ (Ethanol) เจือจาง จากนั้นจึงทําการตรวจวิเคราะห์ โครโมโซมและดีเอ็นเอเพื่อหาความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Acetaldehyde ซึ่งเป็นสารที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ แอลกอฮอล์ ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า Acetaldehyde สามารถ ทําความเสียหายต่อดีเอ็นเอภายในสเต็มเซลล์ของเลือด ส่งผลให้เกิด การเรียงตัวใหม่ของโครโมโซมและการเปลี่ยนแปลงถาวรของการเรียง ตัวของดีเอ็นเอในเซลล์เหล่านั้น นักวิจัยกล่าวว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ต้อง รู้ว่าดีเอ็นเอเสียหายอย่างไร เพราะสิ่งนี้มีผลทําให้เกิดมะเร็ง

เลิกสุรา
41074406 – close-up of businessman hand reject a glass of whisky offered by businessperson

ขณะที่ความเสียหายต่อดีเอ็นเอบางอย่างเกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กล่าวว่าผลงานวิจัยนี้บ่งชี้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงนี้งานวิจัยนี้ยังศึกษาว่าร่างกายเราสามารถต่อสู้กับผลเสียของแอลกอฮอล์โดย การใช้เอ็นไซม์ ALDH ทําให้ Acetaldehyde เปลี่ยนไปเป็น Acetate ซึ่งร่างกายเราสามารถนําไปใช้เป็นพลังงานได้ ทว่าคนนับล้าน โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีเอ็นไซม์ตัวนี้หรือมีตัวที่ผิดปกติ และหนูที่ไม่มีเอ็นไซม์ ALDH เมื่อให้แอลกอฮอล์แล้วจะเกิด ความเสียหายของดีเอ็นเอได้ถึง 4 เท่าของปกติ

Ketan Patel ผู้นําการวิจัยนี้กล่าวว่า การศึกษานี้แสดงให้เห็นจุดสําคัญที่ว่าการที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอล์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมีผลเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายเนื่องจากแอลกอฮอล์ของดีเอ็นเอ จึงเกิดมะเร็งบางอย่างได้ เช่น มะเร็ง คอหอยที่พบบ่อยในประเทศจีน